Regulamin

1. Definicje

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

Strona AltiMail
Strona internetowa znajdująca się pod adresem www.altimail.pl.

AIP
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy XII Wydział Gospodarczy w Warszawie pod numerem: 0000199402,
NIP: 524-249-51-43
REGON: 015690013
Nr konta: 73 1140 1010 0000 5158 5300 2303

Zamawiający
Podmiot, który spełnia warunki Regulaminu i dokonał Zakupu licencji programu AltiMail i tym samym uzyskał on możliwość wydania Licencji programu po spełnieniu warunków Zakupu na zasadach określonych w Regulaminie i Warunkach Licencji.

Zakup licencji
Proces mający na celu zakup licencji programu AltiMail, zobowiązujący Zamawiającego do dokonania opłaty za udostępnienie Licencji i spełnienia pozostałych warunków Zakupu oraz zobowiązujący AIP do udostępnienia Licencji po spełnieniu przez Zamawiającego wszystkich warunków Zakupu.

Licencja
Uzyskanie prawa do użytkowania programu przez Zamawiającego.

Program
Udostępniona Zamawiającemu licencja programu AltiMail funkcjonująca pod wskazanym przez Zamawiającego adresem.

Regulamin
Niniejszy Regulamin.

 

2. Warunki uczestnictwa

2.1. Zamawiającymi mogą być osoby prawne, osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

2.2. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych umieszczonych w formularzu zamówienia, na podany przez Zamawiającego adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie Zakupu. Z chwilą dokonania Zakupu oraz wniesieniu opłaty dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Zamawiającym a AIP, której przedmiotem jest udostępnienie Licencji bądź usług świadczonych w ramach Strony AltiMail, na warunkach określonych w Regulaminie.

2.3. W terminie 14 dni od dokonania Zakupu, o którym mowa w art. 2.2., Zamawiający może od niej odstąpić bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Zamawiającemu, który dokonał zakupu na warunkach promocyjnych.

2.4. AIP może uzależnić Zakup lub korzystanie z Licencji od uwiarygodnienia danych wymienionych w art. 2.1. i 2.2.

2.5. W wyniku spełnienia warunków zakupu przez Zamawiającego, AIP udostępnia Zamawiającemu Licencję do użytkowania programu wraz kopią do pobrania oraz podręcznikiem obsługi. Zamawiający uzyskuje prawo do Licencji po dokonaniu opłaty i spełnieniu pozostałych warunków sprzedaży.

2.6. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych podanych podczas Zakupu, Zamawiający powinien niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z formularza kontaktowego.

2.9. Zamawiający może dokonać więcej niż jeden Zakup, jednakże nie może ich dokonywać w celu jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu lub warunków Licencji.

2.10. AIP zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub cofnięcia Licencji w przypadku stwierdzenia, że rażąco zostały złamane postanowienia Regulaminu oraz warunków Licencji. AIP może uzależnić dalsze korzystanie z Licencji przez Zamawiającego od bezpośredniego kontaktu.

2.11. Zamawiający przed dokonaniem Zakupu zobowiązuje się, że zapoznał się z treścią i akceptuje postanowienia Regulaminu. Dokonanie Zakupu przyjmuje się jako pełną akceptację wszystkich warunków.

3. Płatności

3.1. Produkty lub usługi sprzedawane przez AIP w ramach Strony AltiMail są odpłatne. Wysokość opłat i prowizji za poszczególne usługi określona jest w Cenniku Strony AltiMail.

3.2. Opłata po dokonaniu Zakupu jest naliczana i przedstawiana Zamawiającemu do zapłaty.

3.3. Zamawiający po dokonaniu płatności otrzymuje fakturę VAT przesłaną drogą elektroniczną.

3.4. Faktury VAT wystawiane są w oparciu o dane podane podczas Zakupu.

4. Inne obowiązki Zamawiającego

4.1. Wszelkie działania podejmowane przez Zamawiającego w ramach Strony AltiMail powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i dobrymi obyczajami.

4.2. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do Strony AltiMail, w tym do logo "AltiMail", a także samego programu, kodów źródłowych, pozostałych elementów oraz prawa własności przemysłowej, w tym prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych oraz prawa ochronne na znaki towarowe umieszczone na Stronie AltiMail, przysługują AIP lub ich Twórcom. Zabronione jest wykorzystywanie przez Zamawiającego, również po udostępnieniu Licencji, elementów graficznych oraz ich układu i kompozycji, a także oznaczeń będących przedmiotem praw przysługujących AIP, za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub za pisemną zgodą.

4.3. AIP nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystywanie programu AltiMail przez Zamawiającego, które narusza obowiązujące prawo, normy społeczne lub obyczajowe, jak również zasady współżycia społecznego, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe, zawierają treści pornograficzne lub naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich.

4.4. Niedozwolona jest jakakolwiek modyfikacja plików źródłowych programu lub instalacja pod adresem innym, niż wskazanym przy Zakupie. AIP zastrzega sobie prawo do możliwości cofnięcia udostępnionej Licencji w przypadku naruszenia przez Zamawiającego określonych warunków.

4.4. Niedozwolona jest dalsza sprzedaż przez Zamawiającego udostępnionej Licencji bez pisemnej zgody AIP.

5. Zmiany w Regulaminie

5.1. AIP może zmienić Regulamin lub inne warunki publikowane w ramach Strony AltiMail. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez AIP, jednak nie krótszym niż 7 dni od momentu opublikowania na Stronie AltiMail zmienionego Regulaminu.

6. Rozwiązanie umowy

6.1. Zamawiający może w terminie 14 dni od dokonania Zakupu rozwiązać umowę z AIP (dotyczącą udostępnienia Licencji) poprzez wypełnienie formularza, obejmującego oświadczenie o rozwiązaniu umowy, a następnie potwierdzenie wprowadzonych danych – adresu e-mail oraz pozostałych danych podanych przy Zakupie. Z uwzględnieniem warunku określonych w Regulaminie oraz Warunkach Licencji, umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w momencie potwierdzenia danych.

7. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli produkty lub usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez AIP lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.

7.2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnej. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail podany podczas Zakupu oraz zgłaszanych zastrzeżeń.

7.3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji AIP zwraca się do Zamawiającego składającego reklamację o ich uzupełnienie we wskazanym zakresie.

7.4. AIP może przyjąć reklamację w terminie ważności gwarancyjnego wsparcia technicznego, z zastrzeżeniem, że AIP może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 30 dni od wystąpienia przyczyn reklamacji.

7.5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach AIP może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest został podany podczas Zakupu.

8. Prawo właściwe i spory

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Zamawiającym a AIP, której przedmiotem są usługi świadczone przez AIP w ramach Strony AltiMail na warunkach określonych w Regulaminie oraz Warunkach Licencji, jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez AIP w ramach Strony AltiMail będą rozstrzygane polubownie.

9. Ochrona danych osobowych

9.1. Informacje o charakterze danych osobowych przekazywane AIP pozostają własnością osoby wysyłającej, jednakże przesyłanie ich do AIP jest równoznaczne z udzieleniem AIP zgody na wykorzystanie tych informacji do celów wewnętrznych. Zapisanie danych osobowych w systemie Strony AltiMail i ich wykorzystywanie jest możliwe jedynie po wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą. Wyrażenie zgody polega na zaznaczeniu w odpowiednim polu na stronie internetowej, które jest odpowiednikiem podpisu pod zamieszczoną na stronie klauzulą o wyrażeniu zgody na wykorzystanie danych osobowych lub wysyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. W każdym przypadku dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133 poz. 883 ze zm).

9.2. AIP wykorzystuje informacje o Zamawiających wyłącznie w celach realizacji zamówienia, statystycznych, informowania Zamawiających o zmianach na Stronie AltiMail, informowania o ofertach bądź możliwościach promocyjnych, które zdaniem AIP mogą być interesujące dla Zamawiających, monitorowania naruszeń prawa lub niniejszego Regulaminu.

9.3. Przez wypełnienie formularza kontaktu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie przez AIP oraz podmioty z nią współpracujące danych osobowych Użytkownika w postaci powyższej, do celów związanych z obsługą klienta oraz świadczeniem usług przez AIP, w szczególności: powiadamiania o oferowanych produktach i usługach (w tym o produktach i usługach podmiotów współpracujących), utrzymywania relacji, informowania o zmianach warunków.

9.4. Użytkownik przekazuje dobrowolnie AIP dane z formularza kontaktu oraz przyjmuje do wiadomości, że ma prawo dostępu do treści danych i prawo ich poprawiania zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)

9.5. AIP pod żadnym warunkiem nie prowadzi sprzedaży danych Zamawiających w ramach Strony AltiMail.

9.6. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie dotyczących go danych osobowych oraz ich przechowywanie i przetwarzanie dla celów statystycznych i marketingowych związanych z ofertami funkcjonującymi na Stronie AltiMail. Oświadcza też, iż został poinformowany o dobrowolności przetwarzania jego danych osobowych i o prawie ich poprawiania. Dane dotyczące Zamawiających służą określeniu ich preferencji w zakresie potrzeb, zainteresowań (z wyłączeniem danych określonych w art. 27 ustawy o ochronie danych osobowych) i mogą być wykorzystywane przez AIP z prawem udostępniania reklamodawcom, aby lepiej odpowiadać na potrzeby Zamawiających, jeżeli ten wyrazi na to zgodę.

10. Świadczenie usług drogą elektroniczną

10.1. Zamawiający, w związku z udostępnieniem Licencji przez AIP drogą elektroniczną, przez udostępnienie AIP identyfikującego go adresu poczty e-mail, wyraża zgodę na przesyłanie przez AIP, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, skierowanej do Zamawiającego informacji handlowej w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

10.2. Zamawiający przez udostępnienie adresu elektronicznego, wyraża zgodę na przesyłanie przez AIP informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy, o której mowa w pkt. 10.1, w odpowiedzi na złożoną przez Zamawiającego reklamację.

10.3. Zamawiający w każdej chwili może zgłosić prośbę o zaprzestanie wysyłania od AIP informacji technicznych lub innych wiadomości.

Skontaktuj się z nami

22 3000 495 / 3000 610

* koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora

© 2018 Altinet Interactive jesteśmy po Twojej stronie